Post Reply 
Grob
07-02-2014, 02:42 AM (This post was last modified: 07-02-2014 02:48 AM by CosmicTruth.)
Post: #1
Grob
'CT.gro'
Code:
%%HP: T(3)A(D)F(.);
GROB 131 124 0944252925AAA45BAAABAAA5BADBFDFF30A4229094A49AAAAD655DD57DDD6DAF67301A4F5A4​29AAAAAAAADAAAE5BA6B7FEFD7041FDF125525559AD65B5BAA5DF7BBB6F502A1005984559AAAAAAA​6DBDA70CEDEF770AD000245255555D6555B6D6550CDE7BD7026000C2AA29AAAAA5555B65B604B7DF​F50920008925555555B6BAA5B6DEFFEAFD670430E08494AAAAA6555DEBDF57D67F5FF70510A08A4D​759AEBDEF7FFEF7DFFDBFBD60210B089AFF75DFFB60C0C20E60CEEFFF70A10910BE00EA600E50408​30470CB30877021051053008A30087000000450CE000F50A10310B1008B30087081060C70C500067​051051051030B101050C10E0850470C0C70210B10D1830A183070410B0860C30E0C5051051090830​E082070C10F0870C20A0C70A103FFD0820A082070410B0850C30E0870510BAAA0830E083070C30B0​860C20E0850A10BAAA0830A08FF70C20D0870C30A0870510555D0830A10F550C30B0860C20EFF70A​10BAAA0820A10C750430F08504306BF20A10555D08306300F60C20B0850430EFE70910BFFB0820A6​00C60C20D0860C306D730A10510D08306D00850430B0870C20E7F50510510D08206530070C30B085​0C306DA30A10B10D0820AAE0060430D0860430EFF50D10B10D08306FF3060430D0850C30A1830510​D10B0830E183060C20F0870430E1850A10F08B0830A186060430B0850C30A1820F30B08D0820A187​060C30D0870430E1C50530608F0830A187060430F0850C30E1C20F30008A08306183060C30D0870C​30E0C20F6000CD1000B300070C20F0860C7000C20DF0007B30085300070C30D08704D000E20BD10C​F6700CD700870C20F0870CB100F20DEFFF7BD10FAE10EDFFFFBFFDF7570C710F77DFEEAFF775FF7F​75B6F77BEDFFFFE607FD7FB7FA5BABDAD5DFEDBBBD77BADE710FDFDEFD57FA5D67BEBA7FEEEFDEDF​6B750F7BF5F7FA6FE6BDE7D7DE7B55FBFABDD20FFF6FBFBFB55B5BBAFAF7BFFFDE7F67750FFFFBEE​65DEADEDEF5FDDDA7BFFEBFA750FFFFFBFFFB5FA5BB5F777FFEFFFFFABE20F73EFFABBEE5FEEDE5D​FADFFFFFFEFDD20FF50DDFFEBBA577F7FFAFFDFFFFFB77750FF70EFDE7F6FEAD5B7BFEBFFFFFFFFB​610F750DFFBFDD5B77FFDFD7FFFFFFF7FD750FFF57FFFD7FE6DD6DF6BFFFFFFFFFDBA20FF6DD6BD7​F57BBFFFEFFEFFFFFFFF7B760FFF7FFF7FDFDE657BB5FFEFFFFFFFFDA10FFDADFFFD7BA5DFDFFFDD​FFFFFFFFFAB40FFFFFEFFFFF7FB6FF6FFFFFFFFFFFDFA60FF7FDFFF7FDA6DFBDFD7FFFFFFFFF7531​0FFFBFFFFFDFFB75FFB7FFFFFFFFFFFF550FFFFFFFFFF75DDFFFEFFFFFFFFFFF75B20FFFFFFFFFFE​F77BDFFFFFFFFFFFFFEF550FFFFFFFFFFF5BDF7FFFFFFFFFFFFFB5B20FFFFFFFFFFFFDEEFBFFFFFF​FFFFFFFF550FFFFFFFFFF7F6BBFFFFFFFFFFFFFFDA550FFFFFFFFFFFDB5FEEFFFFFFFFFFFFFF510F​FFFFFFFFFF75DEFFFFFFFFFFFFFDBD550FFFFFFFFFFFBBA5BFFFFFFFFFFFE7F7550FFFFFFFFFFFED​6FFFFFFFFFFFFF7FFE520FFFFFFFFFFBB6BBAFFFFFFFFFFFFBEFA20FFFFFFFFFF7BBE6FFFFFFFFFF​FF5F7B550FFFFFFFFFFBA55B5FFFFFFFFFF7FDFFA20FFFFFFFFFB5FAA5FFFFFFFFFFFDB6BFA20BFF​FFFFF7FF5B6F55FFFFFFFF77DFFDA20EDFFFFF7FBAEEA5FFBEFFFFF7FDBDFF5505FEFFFFFFFF75DE​B5D57FFFFF55D77FA20DAF6F300086BBB7FFBEADE50CAFFEDD5505DAF730008F6D4BDEE5DAB704FA​ABF7920F6D6D20008AD6FEFFBFFFF60C5FFEAE520BB7BB300087BB5BA5FA60850CEDA5FBA20DEA5D​20008BDAADFFBF70860CFB7FBD5505BFEB30008DF7FEEDED608704FFB6DEA20AAABEE70CF70C9FFF​FF70870C0CFB77550555D55604D60C830E00300600005DADA40AAAAEF70C5704820E0030060000F6​D6550555555504E504820A00300608105B7BA20255DAA60CB600830E0070870410BDA6550AAAAAA6​04D500830E0050850C30F6D592052555550C6500830A0070850C3065B6550AA455550CA500820E00​70860430A65BA2025555550CB600F30E0070850C20EA655505925BA604D608A20E0070870C3065B5​510A4AAA550C550C920E0050850C206B555505555D650C6504D20A0070850430AAA5A20AAAAAA50C​550C430E0070860C30A555920552555504B604B20E0070860C206D65550AAA45B60C6704530E0050​870430AAAAA20559A6D504B504D20E0070850C30A5B4550DAAAAA60C6504530E0070850430AAAAA2​0AAAAA570C570C630E0050860C306B559205555D6504F604330A007087042065555205555BA60C57​04D30E0070C50C30ADAAA2055555B50C650CA20E0070C60C20A6A2550655D6D604B50C630E00D087​0C30E59AA20BDAAA670CD604530E00F0060C206555550DA6BDA50CA604530000F0060430AAACA20B​5BD6F604D60CA30000B0060C30EAA255057D6DA50C570CA608007F360C2065AA420FABBB7FF75DF7​5D0E00DBFFF7FFBAAAA205FDD5DA7DADAAA6FFFF7D7D7DDE5555550FB6FEB7DB655555DAEFDFEFDB​65555AA20BEF57DABDAAAAAAA7BAAA557DBFAA45550F7BFB77D65BAAAABADFFFFFD7D55AAAA20EEF​EEDB7BBAAAA5DD65BA67FA7B4559A20DBDB77DA555555DA6BFEFFDBFA55555250AFFEDAB7FADAAA6​7BDA55BFE5FAAAAAA205BF7FFEA555BAAAADA7FFFA7F7555555502FDF7B57BBAAAAAD67D65DFD7BA​AAAAA205D7BD7FD6D6555B6BABDF7BFD5A25AAA20AAFFFEB6BAAAA6DAD55BAEFAFAAA49494055FDE​BEBD5BAAA67BEEDFBDF655AAAAA20AAEF7F7DA65555BAD5B65F7B75555555505AAFFDAB6B6BAAA6B​E6BFADF5555555550AAEBDFFDBA5555DBD5DDAFF6BAAAAAAA20594F7B575BAAAA65BAB67DAB59494​94940AAA7FFFD6D655DAE675BDFFEAAAAAAAA20555FBDA6B5B555B5B5BDA5575555555550AAAEFFF​BD65555DE6BD67FFDAAAAAAAA200000000000000000000000000000000000
didn't work

Thanks
~~~~8< Art >8~~~~

PS: Please post more 50G stuff :)
Find all posts by this user
Quote this message in a reply
Post Reply 
User(s) browsing this thread: 1 Guest(s)