HP Forums

Full Version: (TI-58) Calculators in Astronomy (czech)
You're currently viewing a stripped down version of our content. View the full version with proper formatting.
An extract from ŘÍŠE HVĚZD, 5-84 (pgs 105-109)

"Kalkulátory v astronomii
Calculators in astronomy
Komplexní program na zpracování pozorovani periodických proměnných hvězd metodou Nijlandovou-Blažkovou
Complex program for processing observations of periodic variable stars by Nijland-Blažková method

…Svou myšlenku i realizoval v podobĕ programu pro Tl-58. Autor tĕchto řádkű se tím inspiroval a sestavil analogickŷ program pro HP-15C (resp. HP-34) v inverzní polské logice.
He also realized his idea in the form of a program for Tl-58. The author of these lines was inspired and compiled a similar program for HP-15C (or HP-34) in inverse Polish logic."

The HP programs (A, B & C) pgs 106 -107 & partial 108.
The TI programs (A, B & C) pgs 108 & partial 109.

BEST!
SlideRule
Reference URL's